Publicerad i VLT 2021-02-03

https://www.vlt.se/2021-02-03/debatt-lat-privata-aktorer-fa-ta-ansvaret

Västerås flygplats största värde är rimligen ur beredskaps- och totalförsvarssynpunkt. Med flertalet närliggande flygplatser under hot om nedläggning, har Västerås inte nödvändigtvis råd att sätta sin tilltro till att andra kommuners infrastruktur räcker till för att stödja regionen vid större samhällsstörningar.

I stället för att fortsätta med avvecklingen av flygplatsen så behöver Västerås Stad formellt tillfråga Region Västmanland om medfinansiering, samtidigt som man öppnar för att lägga ut den till försäljning för att ge privata aktörer möjlighet att driva flygplatsen, vilket ger möjlighet att fortsatt säkra länets beredskap.

Kommunala bolag drivs i mångt och mycket med dålig avkastning, eller ofta med ett negativt resultat, vilket då blir till en börda för enskilda regioners skattebetalare. När ett aktiebolags styrelse är politiskt tillsatt så är ett öppet problem i bolagsstyrningar ofta om bolaget ska vara uttalat vinstdrivande för regionen, ett nollsummespel för medborgarnas bästa eller enbart till för drivning av den sittande kommunsammansättningens politiska intressen. Generellt sett bör kommuner i stället hålla sig till sin kärnverksamhet, de kan i stor utsträckning hålla sig borta från att driva egna bolag genom att fokusera på bättre kravställning vid upphandlingar mot särskilt samhällsviktiga privata bolag.

I princip samtliga icke-statliga Svenska flygplatser går med kontinuerligt driftunderskott, totalt rör det sig om närmare 400 miljoner kronor per år före stadsbidragen; ett underskott som även Västerås flygplats länge bidragit till. Flygplatsens resultat är inte särskilt oväntat då sjunkande passagerarsiffror är ett problem för de flesta icke-statliga flygplatserna och Västerås är i en särskilt utsatt situation, med Arlanda flygplats en timmes färdväg bort.

Frågor som tidigt väcktes efter Västerås Stads beslut att avveckla flygplatsbolaget är dels hur detta kommer påverka regionens samhällsskydd, men även vad Västerås invånare kommer få för användning av området, med tanke på den kostnad som avvecklingen kommer innebära.

Hässlös flygplatsområde kommer troligen inte vara av intresse för bostadsbebyggelse, Västerås Stad svarar själva till sitt avvecklingsbeslut att på grund av saneringsbehov av större delar av området vid en exploatering tillkommer högre kostnader än vad som i normalfallet ryms i sådana projekt. Vissa uppskattningar indikerar hundratals miljoner enbart för sanering och pålning. Kommunen föreslår i stället att landningsbanan ska kvarvara för användning av eventuell flygklubbsverksamhet.

Västerås flygplats största värde ligger i stället rimligen i att upprätthålla driften med avseende på utnyttjande för civil- och totalförsvarsanvändning. Västmanland har ett stort framtida behov att kunna basera både övervakande- och brandbekämpande flyg i närområdet. Den mest strategiskt placerade flygplatsen för att skydda länet är rimligtvis Västerås flygplats, vilket i dag är länets enda instrumentella flygplats.

Vi uppmanar av dessa anledningar Västerås invånare att rösta nej till avveckling av flygplatsverksamheten. Västerås Stad bör i stället lägga ut flygplatsen till försäljning till privata aktörer samt föreslå att regionen kan välja att gå in med stöd, för att få nyttja flygplatsen för totalförsvar.

Christoffer Lernö, distriktsordförande Västmanland (fram till 2021 /reds. anm.)

Peter Eriksson, medlem

Debattartikel – Låt privata aktörer få ta ansvaret